Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży


Wstęp deklaracji

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www https://szkolamuzycznachelmza.pl  Dane teleadresowe jednostki:

Dane adresowe: Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża tel. 56 675 21 76, e-mail: sm.chelmza@powiattorunski.pl, Filia Lubicz Zespół Szkół nr 1, 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 23

e-mail: sm.chelmza@powiattorunski.pl

strona www:  www.szkolamuzycznachelmza.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-29

Samoocena

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: … 
Telefon: 56 675 21 76

adres: Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża e-mail: sm.chelmza@powiattorunski.pl,

Filia Lubicz Zespół Szkół nr 1, 87-162 Lubicz Górny ul. Piaskowa 23

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Do wejścia szkoły można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  Bezpośrednio przy wskazanym wejściu znajduje się dyżurka.
  2. W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Na jego końcu znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
  3. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  4. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Załączniki